Skip to main content Skip to footer

Musikhøjskolen ønsker alle en god sommer:-)

Vi ses igen til undervisningen fra mandag 26. august.
Kontoret har sommerlukket 6. juli til 5. august.

Udmeldelse og andre vigtige regler

Udmeldelse

Tilmelding er bindende for hele sæsonen/skoleåret.
Efter sæsonstart er det dog muligt at melde sig ud med minimum én hel måneds varsel inden en rates forfaldsdato.

Tidsfrister
Man kan blive udmeldt fra Musik, Dans & performance og Billedskolen:
- pr. 31. oktober ved at maile til kontoret senest 30. september
- pr. 28. februar ved at maile til kontoret senest 31. januar. 

Man kan blive udmeldt fra Filmværkstedet:
- pr. 31. december ved at maile til kontoret senest 30. november.

Ved flytning fra kommunen eller længerevarende sygdom kan udmeldelse ske mod dokumentation og kun skriftligt til kontoret med minimum én måneds varsel før den 1. i en måned.

Følgende gælder IKKE som udmeldelse:
– Udmeldelse efter tidsfristen
– Manglende betaling
– Ingen deltagelse i undervisningen
– Hvis undervisningen permanent overtages af vikar
– Mundtlig udmeldelse
– Udmeldelse til læreren

Udmeldelse kan KUN ske skriftligt direkte til kontoret, og inden for tidsfristen.

Mailen skal sendes til: mail@musikhoejskolen.dk


Tilmelding til undervisningen via hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12).

Orlov

Hvis du midlertidigt fraflytter kommunen, fx på efterskole, højskole eller du skal på high school eller studere i udlandet, kan du blive sat på orlov. Anmodning om orlov skal mailes til kontoret.

Se under ‘Vejledende prioriteter ved fordeling af elevpladser’ hvordan din tilmelding prioriteres, når du tilmelder dig efter orloven.

Sygdom og fravær

Ved musiklærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, aflyses timen via mail og sms. Om muligt erstattes undervisningen på et andet tidspunkt inden for Frederiksberg Kommunes skoleferieplan, eventuelt i form af ekstra fællesaktiviteter.

Hvis undervisningen permanent overtages af vikar, er det ikke gyldig udmeldelsesgrund.

Omlægning af undervisning
I forbindelse med større arrangementer, rejser og koncerter kan den faste undervisning, både solo og hold, blive aflyst. Aflyst undervisning, for elever der er omfattet af disse arrangementer, vil ikke blive erstattet.

Instrumentalundervisning (i Smallegade og på De Små Musikhøjskoler) kan omlægges til fjernundervisning, når det er nødvendigt, og træder i stedet for elevens normale undervisning. Undervisningen foregår på elevens sædvanlige skemalagte undervisningstidspunkt. Elev og forældre adviseres på forhånd af skolens kontor og/eller læreren, og det tekniske aftales med læreren.

Refusion for aflysninger

Hvis en aflysning ikke kan erstattes på et andet tidspunkt eller med andre aktiviteter, indgår aflysningen i refusionsopgørelsen.

Tilbagebetaling finder sted fra og med tredje aflyste undervisningsgang. Beløb under kr. 120 refunderes ikke. Aflysninger, som Musikhøjskolen ikke er ansvarlig for, refunderes ikke.

Eventuel refusion finder sted samlet for hele skolen efter sæsonens afslutning, ultimo juni måned.
Hvor det er muligt, bliver beløbet fratrukket i 1. rate i næste sæson.

Afbud fra elever

Er en elev syg eller fraværende, erstattes timen ikke.

Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at komme til en undervisningstime, skal du melde afbud direkte til din lærer. 
Meld afbud via appen (kun muligt for forældre og elever over 18 år) eller send en mail. Se kontaktinfo under ‘Undervisere’ her på hjemmesiden eller ved at logge ind på elevsiden i Speedadmin.

OBS! Afbud kan IKKE sendes via Aula.

Vejledende prioriteter ved fordeling af elevpladser

 1. Alle rettidige tilmeldinger fra ansøgere bosat i Frederiksberg kommune behandles lige.
 2. Blandt disse prioriteres ansøgerne i følgende orden:
  a) gentilmeldinger til samme fag/hold
  b) elever tilbage fra orlov til samme fag/hold
  c) gamle elever fra andre fag/hold
  d) gamle ventelisteelever
  e) nye elever.
 3. Ikke rettidigt modtagne tilmeldinger prioriteres i den rækkefølge de indkommer og placeres efter rettidigt tilmeldte nye elever (2.e).
 4. I udvælgelsen tages der hensyn til evt. søskende på skolen. Dette dog kun i tilfælde af at andre prioriteter stiller flere elever lige.
 5. I fordelingen af instrumentalelevpladser kan der opnås dobbelt tid eller to fag i de tilfælde, hvor det af pædagogiske grunde skønnes begrundet. Denne vurdering foretages af skolens ledelse i samarbejde med de aktuelle lærere.

Udenbys elever

Selvom du ikke har bopæl i Frederiksberg Kommune (udenbys elev), er det alligevel muligt at gå hos os. Følgende regler gælder for udenbys elever:

 • Elever, der ikke er bosat i Frederiksberg Kommune, kan normalt ikke optages. Undtaget er besættelse af ledige pladser. Du tilmelder dig samtidig med Frederiksberg-borgerne.
 • Hvis du er elev på en af Frederiksberg Kommunes folkeskoler, kan du blive optaget på lige fod med Frederiksberg-borgere.
 • Udenbys elever optages for én sæson ad gangen.
 • Udenbys elever betaler et administrationsgebyr.
 • Udenbys elever betaler en højere pris for instrumentundervisning, både solo og hold, se alle priser under 'Priser'.

 

Foto og video

Ved Musikhøjskolens undervisning, koncerter og arrangementer, vil der løbende blive fotograferet og filmet. Situationsbilleder og videoer vil herefter primært blive anvendt på hjemmesiden og enkelte sociale medier.

Såfremt man ikke ønsker at være med på offentliggjorte billeder og videoer fra Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og Kulturskole, kan dette til hver en tid meddeles skriftligt til kontoret pr. mail til mail@musikhoejskolen.dk.